Làm mẫu 3D

Các đối tượng in 3D có thể theo dõi việc sử dụng của chính chúng

Trước khi mở khuôn, in 3D có thể giúp khách hàng nhìn thấy hình dạng thực tế của chai, nắp khớp. Dễ dàng, nhanh hơn để xem nó.

Sau khi phê duyệt đầu tiên, sau đó làm khuôn để sản xuất số lượng lớn.

351